Mittetulundusühing Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus (edaspidi ühing) on Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppivate üliõpilaste huvides tegutsev organisatsioon, mille

asukohaks on Tartu linn, Eesti Vabariik.

1.2 Ühingu eesmärgiks on psühholoogiaalaste teadmiste ning neist tuleneva mõtteviisi

kandepinna laiendamine Eesti ühiskonnas, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas

järgmisi tegevusi:

1.2.1 suhete ja koostöö arendamine Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppivate üliõpilaste vahel

1.2.2 suhete ja koostöö arendamine teiste isikute või organisatsioonidega Eestis ja mujal

maailmas lähtuvalt ühingu eesmärkidest;

1.2.3 psühholoogia õppimisvõimaluste parandamine Eestis;

1.2.4 ühingu liikmete erialaste huvide eest seismine.

1.3 Ühingul on kodukord.

1.3.1 Kodukorra muutmine ja vastuvõtmine on ühingu üldkoosoleku ainupädevuses.

1.3.2 Kodukorraga on reglementeeritud ühingu töö sisemine korraldus osas, mis ei ole

reglementeeritud Eesti Vabariigi seaduste ja ühingu põhikirjaga.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa

lööma ühingu eesmärkide elluviimisel, täidab põhikirja ja kodukorra nõudeid. Liikmeks

vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt

igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis-­ ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema

vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus saavad hääletada  kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

3.3 Ühingu juhatus valitakse üheks aastaks ja sinna kuulub kaks kuni kümme liiget, kelle

määrab üldkoosolek.

3.4 Üldkoosolekul määratakse revisjonikomisjon juhatuse ametiajaks.

IV ÜHINGU LÕPETAMINE

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Põhikiri kehtiv alates 31.12.2020