2018. aasta aprillikuus liitus EPSÜ Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeliga. Tegemist on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi poolt algatatud mudeliga, mis kuulub nüüd koostöövõrgustiku OLE ROHKEM juurde.

Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudel julgustab organisatsioone võtma seisukohta tervisekäitumisega seotud valdkondades ning olema eeskujuks nii oma liikmetele kui ka teistele organisatsioonidele.

Kuna oleme psühholoogiatudengite ja Eesti vaimse tervise eest seisev organisatsioon, tundus meile igati loomulik ja õige mudeliga liituda. Tahame oma liikmetele südamele panna, et hakkame alates liitumisest töötama selle nimel, et kõik mudeli punktid oleksid alati täidetud, kuid julgustame teid mudeli sisu üle ka iseseisvalt mõtlema. Igal liikmel on alati õigus juhatusele teada anda, kui tundub, et mõni mudelis välja toodud samm on EPSÜ poolt kõrvale jäetud või ei ole korrektselt läbi viidud.

OLE ROHKEM kodulehel saate lugeda pikemaid põhjendusi ja arutlusi mudeli iga punkti kohta. EPSÜ on alustuseks osa mudeli baastasemest, kuid loodame edaspidi liikuda järgmistele levelitele.

 

Need punktid kuuluvad Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli baastaseme alla:

 

I ALKOHOL, TUBAKAS JA NARKOOTIKUMID

 • Üritustel/tegevustes, mis on korraldatud alaealistele noortele, ei tarbita ega pakuta alkoholi ega tubakatooteid. Ühtlasi ei tarbi tubakatooteid, alkoholi ega narkootilisi aineid ega viibi jääknähtudega kohapeal ükski täisealine noorteüritusel osaleja.
 • Organisatsiooni korraldatud üritustel ei tolereerita narkootiliste ainete tarvitamist.
 • Kõigil üritustel, kus pakutakse tasuta alkoholi, pakutakse ka tasuta alkoholivabu jooke (k.a vesi).

II TOITUMINE JA FÜÜSILINE AKTIIVSUS

 • Kui organisatsioon pakub oma üritustel mitte soovitatavaid toiduaineid, on võrdväärses koguses saada tervislikke toiduaineid pähklite, juur- ja puuviljade näol. Mitte soovitatavate toiduainete loetelusse oleme arvanud söögid ja joogid, mis sisaldavad liigsetes kogustes lisatud suhkruid, soola ja/või küllastunud rasvhappeid.
 • Organisatsioon informeerib oma liikmeid võimalustest, kuidas tudengina soodsalt linnas sporti teha (näiteks TÜ ASK) ja/või kuidas liikuda rohkem jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga.
 • Organisatsioon korraldab vähemalt üks kord aastas liikmetele suunatud ürituse, mis tõstab liikmete teadlikkust kehalise aktiivsuse vajalikkusest ja olulisusest ning tutvustab noortele meetmeid, millega nad saaksid oma igapäevast füüsilist aktiivsust tõsta.

III VAIMNE TERVIS

 • Organisatsiooni sisekliima, mida hinnatakse vähemalt kord aastas, on positiivne, avatud ja toetav.
 • Organisatsiooni liikmete panus organisatsiooni töösse ja selle eest saadav tunnustus on tasakaalus.
 • Organisatsiooni töökultuur võimaldab liikmete töö- ja eraelu lahusust.
 • Organisatsiooni liikmetele võimaldatakse töötempo ja –viisi valikul iseseisvust ja valikuvabadust; individuaalses töös lepitakse protseduuride asemel kokku eesmärgid; selgitatakse vastastikuseid ootusi ja huvisid.

IV VÕRDNE KOHTLEMINE

 • Organisatsioon ei diskrimineeri kedagi tulenevalt nende rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, seksuaalidentiteedist, keelest, päritolust, usutunnistusest, füüsilisest või vaimsest tervislikust seisundist, poliitilistest või muudest veendumustest, samuti varalisest või sotsiaalsest seisundist või muudest säärastest asjaoludest.
 • Organisatsioon ei korralda üritusi ega tolereeri suhtumist, mis süvendab mõne inimgrupi suhtes eelarvamuslikke hoiakuid, mis võivad viia ebavõrdse kohtlemiseni.
 • Organisatsiooni töö- ja otsustusprotsessid on läbimõeldud ja läbipaistvad, et vältida ebavõrdset kohtlemist või ebavõrdsuse taastootmist.
 • Organisatsiooni liikmed hindavad organisatsiooni sisekliimat, mida hinnatakse vähemalt kord aastas, sallivaks ja liikmetele võrdseid võimalusi pakkuvaks.

V SEKSUAALNE AHISTAMINE

 • Organisatsioonis on nulltolerants seksuaalse ahistamise osas.
 • Organisatsioonis ei toetata seksuaalse sisuga naljade tegemist, mis tekitavad naljatlejate seltskonnas viibivatele liikmetele ebamugavust.
 • Organisatsiooni liikmed teavad, kelle poole pöörduda, kui on kohanud oma organisatsioonis seksuaalset ahistamist. Seksuaalset ahistamist puudutavatele juhtumitele peab järgnema organisatsiooni vastava distsipilinaarorgani (selle puudumisel näiteks organisatsiooni juhatuse) reaktsioon.
 • Organisatsioon ei korralda üritusi ega tolereeri oma igapäevatöös suhtumist, mis süvendab soostereotüüpe, mis võivad omakorda viia ebavõrdse kohtlemiseni.