Ava ennast maailma võimalustele ja kandideeri EPSÜ juhatusse!

Avatud on kandideerimine viiele ametipositsioonile: Pea ehk president, Teopea ehk ürituste korraldaja, Rahapea ehk laekur, Sulepea ehk infojuht ja Europea ehk rahvusvaheline juht. Kõikide ametipositsioonide mandaat kehtib üks aasta ja algab juulikuust koos vastava väljaõppega.

Lisaks juhatusele on avatud EFPSA Member Representative (MR) ametikohale. MRi mandaat kehtib kuni 1. märts 2018.

Kandideerimiseks saada sooviavaldus koos ametipositsiooniga ja motivatsioonikiri epsy.org@gmail.com. Tähtaeg 15.06 kell 23:59.

EPSÜ juhatusse valimine toimub 16. juunil 12:00-14:00 Tallinnas Ronimisministeeriumis. Lisainformatsiooni saad lugeda SIIT!

EPSÜ Pea
President

EPSÜ Pea on mitmel moel organisatsiooni ja inimesi koos hoidev ning esindav isik, kelle tööülesanded võivad varieeruda spetsiifilisuse astmelt, kuid kelle prioriteetsemate kohustuste hulka kuulub EPSÜs toimuvate protsesside kohta ülevaate omamine, tegevuse organiseerimine ja Viispea motiveerimine. Nii mõnigi kord on vaja Peal vaadata asja laiemas plaanis ja mitte süüvida pisiasjadesse, vaid hoida ühtne eesmärk silme ees ja uskuda Viispeasse ja teistesse liikmetesse.

Järgnevalt põhilistest Pea vastutusvaldkondadest:

 • Teadlikkus – Pea omab ülevaadet EPSÜs aasta jooksul ja ka pikemas perspektiivis toimuvast. On enda jaoks sõnastanud EPSÜ eesmärgid ja hoiab neil ja tegevuse suunal silma peal, sekkudes vajadusel tegevusse. On tähelepanelik temani jõudva EPSÜle tähtsa info suhtes.
 • Organiseeritus – Pea hoolitseb juhatuse rollide selgeks tegemise ja vastutuse jaotamise eest. Ta on juhatusesiseste ja ka kolmandate osapooltega läbiviidavate kokkulepete ja arutelude vahendaja, samas hoolitseb selle eest, et juhatuse liikmetel oleks arusaadav iseseisva toimimise vajalikkus ja lubatavuse määr teatud küsimustes. Pea hoolitseb selle eest, et mandaadi alguseks saab paika pandud aastaplaan ja/või tähtajad, mille täitmist jälgib. Pea juures on tähtsaks märksõnaks kindlasti „delegeerimine“, seda nii juhatuseliikmete üldisi vastutusvaldkondi kui ka hetkeolusid arvestades. Delegeerimine leevendab nii korraldustiimisiseseid ebavõrdsusi kui ka motiveerib inimesi suurema vastutuse ja autonoomiaga.
 • Esindusfunktsioon – Pea suhtleb teiste organisatsioonide ja isikutega EPSÜ eesmärkide poole pürgimisest motiveerituna ning hoolitseb selle eest, et võimalused produktiivseks koostööks saavad kasutatud. See funktsioon sisaldab nii meili teel info töötlemist ja vahetamist kui ka sündmustel EPSÜ esindatuse eest hoolitsemist (nt Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosolek, koosolekud Psühholoogiainstituutidega).
 • Eeskuju – Pea püüab oma pühendumuse, töödistsipliini ja suhtumisega anda teistele Viispealistele ja lihtliikmetele eeskuju tegutsemiseks.
 • Tagasiside – Pea annab või delegeerib tagasiside andmise nii listisiseselt kui ka isiklikult. Selle eesmärgiks on motiveerida kõikvõimalike teematõstatusi ja tegevusi, samuti aitab isiklik soe lähenemine luua paremat ja hoolivamat õhkkonda tegutsemiseks. Soovitav on tegeleda ka sotsiaalsemate teemadega, mitte vaid asiste teematõstatustega. Selle jaoks oleks kindlasti tore, kui Pea korraldaks väljasõite/üritusi, mille eesmärgid oleksid ka sotsiaalsed.

Mandaadi lõpus on Pea põhivastutus hoolitseda EPSÜ jätkusuutlikkuse eest, tagades adekvaatse info üleandmise vanalt juhatuselt uuele ning lõppenud ja ka eelmiste juhatuste visiooni ning ideede edasikandumise.

EPSÜ Teopea
Ürituste peakorraldaja

Teopea teeb, ajab asju ja teab, kust saab ja mis toimub. Kes esineb. Kuidas leida ruume-raha-nänni-abi, kelle käest paluda ja kellele aitäh öelda. Mida üritusel teha, mida ei võiks teha, mida peaks tegema ja kuidas asjad käia võiksid. Teopea põhiülesanne ongi ürituste ägeda toimumise tagamine. Loomulikult ei pea Sa kõike ise tegema, ülejäänud 5pealised löövad ka kampa: Viispea on meeskond.

Samuti on Teopea vastutusel mõelda koos teiste Viispealiste ja liikmetega aasta tegevuskava.

Vahel saab Teopea teha ka Sulepea või Rahapea või Pea ülesandeid, kui need talle delegeeritakse, samas on ka temal endal kindlasti teistele ülesandeid jaotada. Kui on tulemas üritus, siis Teopea jagab kõigi vahel ülesanded ära, kaasab korraldamisse ka liikmeid; vajaduse korral suhtleb psühholoogia instituutidega; teiste organisatsioonidega.

Lisaks ürituste korraldamisele võiks Teopea ka sellele mõelda, kuidas EPSÜ tegevust ka tema ametiajast edasi planeerida. EPSÜ kuvand ning ideoloogia on seega asjad, millele Teopea oma tegevuses silmas peaks pidama.

Ja veel kord: 5pea on meeskond, üksi ei pea midagi tegema! Töökoormus kujuneb täpselt selliseks, nagu teie ühised kokkulepped ja isiklikud ambitsioonid seda sätestavad.

 

EPSÜ Rahapea
Laekur

Millised on Rahapea ülesanded?

 • Ajada asju pangaga – Käia pangas endale EPSÜ kontovaatamise õigusi saamas, vaadata aeg ajalt kontode seisu ja teha väljavõtteid. Teha erinevaid makseid internetipangas (sh EFPSA liikmemaks).
 • Koguda tšekke ja avaldusi ja muid rahaga seotud dokumente – Kui keegi EPSÜ-st midagi kellelegi maksab või keegi midagi EPSÜ-le maksab siis rahapea vaatab, et sellest jääks jälg 🙂
 • Tegeleda majandusaasta aruandega ja selle esitamisega – Koguda majandusaasta sees tekkinud EPSÜ dokumendid kokku. Võtta kontakti raamatupidajaga ja paluda tal koostada majandusaasta aruanne. Kui aruanne valmis, esitada see e-äriregistrile.
 • Aidata kaasa EPSÜ ürituste korraldamisel ja nautida EPSÜ-elu – Käia koosolekutel, teha koostööd teiste EPSÜ-katega, osaleda üritustel ja seda nautida :)’
 • Liikmelisuse jälgimine – Liikmemaksu mitte tasunud liikmed arvatakse Viispea poolt paikapandud kuupäeval EPSÜst välja.

EPSÜ Sulepea
Infojuht

Kes on Sulepea?
… sisuliselt see, kes teab, kes on liige ja kes mitte;
… kirjutab kirju ja haldab kodukat.

Mida peab Sulepea tegema?

 • Uute liikmete registreerimine – EPSÜga liitumiseks tuleb Viispeale esitada vastav avaldus (kas läbi kodulehe või mõne Viispealisega kontakteerudes).
 • Listi haldamine- Uute liikmete lisamine ja EPSÜst välja arvatud liikmete eemaldamine (kes ei maksa liikmemaksu, ei soovi enam epsükas või listis olla).
 • Koduka haldamine – Uudiste kirjutamine ja lisamine, liikmete lisamine ja vajadusel kustutamine, kodulehe üldine korrashoid ja täiendamine.
 • Koosolekute protokollimine – Kirjutada üles kõige tähtsam, mis koosolekutel räägitakse; eraldada päevakorrapunktide kohta tehtud otsused; kirjutada iga päevakorrapunkti kohta, millised ülesanded keegi vastaval teemal sai (tähtajad kirja); vormistada protokoll korrektselt; saata protokoll Seitsepea listi ülevaatamiseks; saata protokoll suurde listi liikmetele tutvumiseks.
 • Muud EPSÜ elu toredamaks muutmise toimetused – Teiste peade abistamine ja toetamine! Näiteks mõnikord võib juhtuda nii, et hoopis Sulepea lepib Kevadkooli koha kokku, helistab jne; teinekord protokollib koosolekul keegi teine või ka listi kirjutab keegi kolmas. Meeskonnatöö ja kommunikeerumine on võtmesõnad!
  • Sulepea on valmistanud ka plakateid ja neid koolis laiali riputanud.
  • Ideede genereerimine; teistele (pisi)asjade meelde tuletamine jne jne.

 

EPSÜ Europea
Rahvusvaheline juht

Europea on enamasti EFPSA MR, kes valitakse kevadel EPSÜ juhatuse poolt. Seda sellepärast, et mandaat käib EFPSA tegemiste järgi. Seetõttu pole MR ametlikult juhatuse liige enne kui ta selleks Suurel Kärajal valitakse.

EFPSA MRi peamised ülesanded on:

 • Tutvustada ja vahendada psühholoogiaüliõpilastele EFPSA poolt pakutavaid erinevaid võimalusi ja projekte
 • Anda Euroopa tudengitele ülevaade Eesti psühholoogiamaastikul toimuvast;
 • Esindada Eesti psühholoogiatudengeid EFPSAs (nt hääletada erinevate EFPSA tegemiste kohta ning valida kord aastas ametisse EFPSA juhatust);
 • Arendada Eesti psühholoogiat ning koostööd eri riikide psühholoogiaorganisatsioonidega;
 • Osaleda EPSÜ juhatuse tegevuses, käia koosolekutel, aidata üritusi korraldada ja läbi viia ning…
 • … palju muud, mille kohta võid lähemalt küsida praeguse EFPSA MRi käest
 • Tähtis on osalemine kahel MRide meetingul- üks kevadel aprilli viimasel nädalal EFPSA kongressil ning teine sügisel oktoobri viimasel-eelviimasel nädalal.

Mida Sina MRi positsioonil olles saaksid?

 • On võimalus kohtuda oma EFPSA kolleegidega silmast silma- juba paari kuu pärast suurejoonelisel ja juba legendaarseks saanud EFPSA kongressil ning sügisel toimuval südamlikul EFPSA juhatuse ja selle laiendatud juhatuse (EBMR) meetingul. Need on täidetud nii intensiivse töö kui ka unustamatute koosveedetud õhtutega! Sinu kui MRi jaoks on koht EFPSA kongressil kindlustatud – Sinu kongress saab olema täidetud mitmete töötubadega, mille eesmärgiks on organisatsiooniga tutvumine ning teiste MR-dega ühtse grupi loomine.
 • Loomulikult ei ole vähem olulised uued kontaktid, kohtumine ekspertide ja tulevaste kolleegidega…
 • …kaasarääkimine EPSÜt puudutavates küsimustes, kuuludes EPSÜjuhatusse…
 • …reisimine ja silmaringi avardamine…
 • …oma inglise keele (ja ka teiste euroopa keelte) oskuse arendamine…
 • …ja kõik muud võimalused, mis Sa selle aasta jooksul endale ISE LUUA võid…!

Europea kohustuste hulka kuuluvad veel:

 • Nordic Psychology Students Conference – Ürituse korraldamine (kui on Eesti kord) ning sellel Eesti esindamine/esindajate leidmine. Teabe edastamine EPSÜ juhatusele ning liikmetele
 • Rahvusvahelise koostöö edendamine (uute võimaluste otsimine, vanade kontaktide säilitamine)

 

EFPSA Member Representative (MR)

EFPSA MR´i roll on esindada EPSÜt ehk Eesti psühholoogiatudengeid Euroopas (EFPSAs) ning vastukaaluks hoida Eesti psühholoogiatudengeid kursis Euroopas toimuvaga. Aasta jooksul on kaks olulisemat välisüritust, kus MR peaks osalema. Neist esimene – EFPSA Kongress – toimub aprillis Maltal. Teine üritus on tavaliselt oktoobris ning kestab samuti umbes nädala. Muud ülesanded saab MR täidetud enamasti kodumaal viibides.

Lisainformatsioon ametikohustuste kohta asub SIIN.